Bảng Code Màu Thiết Kế HTML, CSS, RGB, CMYK Chuẩn

Bảng Code Màu Thiết Kế HTML, CSS, RGB, CMYK Chuẩn

Ngày đăng: 14/08/2022 12:57 PM

Tổng hợp bảng code mã màu thiết kế hình ảnh in ấn bao bì sản phẩm quảng cáo với định dạng HTML, CSS, RGB, CMYK chuẩn và phần mềm lấy mã màu nhanh để bạn tham khảo và áp dụng nếu như đang muốn tìm hiểu.

Hiện nay, việc thiết kế hình ảnh hoặc các ấn phẩm để quảng cáo thì sẽ luôn cần sử dụng đến bảng màu sắc để lựa chọn, vì hiểu được điều đó nên In Bao Bì Đức Tuấn đã cập nhật bảng code mã màu dành cho các mảng in ấn bao bì cũng như website kèm các phần mềm lấy mã màu để bạn tham khảo.

Bảng mã màu dùng trong thiết kế

 

Bảng màu dùng trong thiết kế chuẩn hiện nay mà bạn có thể áp dụng:

Màu & Tên màu

Decimal Code

(R,G,B)

Hex Code

#RRGGBB

GhostWhite

(248 248 255)

#F8F8FF

WhiteSmoke

(245 245 245)

#F5F5F5

Gainsboro

(220 220 220)

#DCDCDC

White

(255 255 255)

#FFFFFF

Black

(0 0 0)

#000000

DimGray

(105 105 105)

#696969

LightGray

(211 211 211)

#D3D3D3

Gray

(190 190 190)

#BEBEBE

Gray11

(28 28 28)

#1C1C1C

Gray21

(54 54 54)

#363636

Gray31

(79 79 79)

#4F4F4F

Gray41

(105 105 105)

#696969

Gray51

(130 130 130)

#828282

Gray61

(156 156 156)

#9C9C9C

Gray71

(181 181 181)

#B5B5B5

Gray81

(207 207 207)

#CFCFCF

Gray91

(232 232 232)

#E8E8E8

DarkGray

(169 169 169)

#A9A9A9

LightSlateGray

(119 136 153)

#778899

SlateGray

(112 128 144)

#708090

SlateGray1

(198 226 255)

#C6E2FF

SlateGray2

(185 211 238)

#B9D3EE

SlateGray3

(159 182 205)

#9FB6CD

SlateGray4

(108 123 139)

#6C7B8B

DarkSlateGray

(47 79 79)

#2F4F4F

DarkSlateGray1

(151 255 255)

#97FFFF

DarkSlateGray2

(141 238 238)

#8DEEEE

DarkSlateGray3

(121 205 205)

#79CDCD

DarkSlateGray4

(82 139 139)

#528B8B

PaleGoldenrod

(238 232 170)

#EEE8AA

FloralWhite

(255 250 240)

#FFFAF0

LightGoldenrodYellow

(250 250 210)

#FAFAD2

SaddleBrown

(139 69 19)

#8B4513

Sienna

(160 82 45)

#A0522D

OldLace

(253 245 230)

#FDF5E6

Linen

(250 240 230)

# FAF0E6

PapayaWhip

(255 239 213)

# FFEFD5

BlanchedAlmond

(255 235 205)

# FFEBCD

Moccasin

(255 228 181)

# FFE4B5

Peru

(205 133 63)

# CD853F

Beige

(245 245 220)

# F5F5DC

SandyBrown

(244 164 96)

# F4A460

Snow1

(255 250 250)

# FFFAFA

Snow2

(238 233 233)

# EEE9E9

Snow3

(205 201 201)

# CDC9C9

Snow4

(139 137 137)

# 8B8989

Seashell1

(255 245 238)

# FFF5EE

Seashell2

(238 229 222)

# EEE5DE

Seashell3

(205 197 191)

# CDC5BF

Seashell4

(139 134 130)

# 8B8682

AntiqueWhite

(250 235 215)

# FAEBD7

AntiqueWhite1

(255 239 219)

# FFEFDB

AntiqueWhite2

(238 223 204)

# EEDFCC

AntiqueWhite3

(205 192 176)

# CDC0B0

AntiqueWhite4

(139 131 120)

# 8B8378

Bisque1

(255 228 196)

# FFE4C4

Bisque2

(238 213 183)

# EED5B7

Bisque3

(205 183 158)

# CDB79E

Bisque4

(139 125 107)

# 8B7D6B

PeachPuff1

(255 218 185)

# FFDAB9

PeachPuff2

(238 203 173)

# EECBAD

PeachPuff3

(205 175 149)

# CDAF95

PeachPuff4

(139 119 101)

# 8B7765

NavajoWhite1

(255 222 173)

# FFDEAD

NavajoWhite2

(238 207 161)

# EECFA1

NavajoWhite3

(205 179 139)

# CDB38B

NavajoWhite4

(139 121 94)

# 8B795E

LemonChiffon1

(255 250 205)

# FFFACD

LemonChiffon2

(238 233 191)

# EEE9BF

LemonChiffon3

(205 201 165)

# CDC9A5

LemonChiffon4

(139 137 112)

# 8B8970

Cornsilk1

(255 248 220)

# FFF8DC

Cornsilk2

(238 232 205)

# EEE8CD

Cornsilk3

(205 200 177)

# CDC8B1

Cornsilk4

(139 136 120)

# 8B8878

Ivory1

(255 255 240)

# FFFFF0

Ivory2

(238 238 224)

# EEEEE0

Ivory3

(205 205 193)

# CDCDC1

Ivory4

(139 139 131)

# 8B8B83

MintCream

(245 255 250)

# F5FFFA

Honeydew1

(240 255 240)

# F0FFF0

Honeydew2

(224 238 224)

# E0EEE0

Honeydew3

(193 205 193)

# C1CDC1

Honeydew4

(131 139 131)

# 838B83

LavenderBlush1

(255 240 245)

# FFF0F5

LavenderBlush2

(238 224 229)

# EEE0E5

LavenderBlush3

(205 193 197)

# CDC1C5

LavenderBlush4

(139 131 134)

# 8B8386

Lavender

(230 230 250)

# E6E6FA

MistyRose1

(255 228 225)

# FFE4E1

MistyRose2

(238 213 210)

# EED5D2

MistyRose3

(205 183 181)

# CDB7B5

MistyRose4

(139 125 123)

# 8B7D7B

Azure1

(240 255 255)

# F0FFFF

Azure2

(224 238 238)

# E0EEEE

Azure3

(193 205 205)

# C1CDCD

Azure4

(131 139 139)

# 838B8B

AliceBlue

(240 248 255)

# F0F8FF

LightSlateBlue

(132 112 255)

# 8470FF

MediumSlateBlue

(123 104 238)

# 7B68EE

SlateBlue

(106 90 205)

# 6A5ACD

SlateBlue1

(131 111 255)

# 836FFF

SlateBlue2

(122 103 238)

# 7A67EE

SlateBlue3

(105 89 205)

# 6959CD

SlateBlue4

(71 60 139)

# 473C8B

DarkSlateBlue

(72 61 139)

# 483D8B

RoyalBlue

(65 105 225)

# 4169E1

RoyalBlue1

(72 118 255)

# 4876FF

RoyalBlue2

(67 110 238)

# 436EEE

RoyalBlue3

(58 95 205)

# 3A5FCD

RoyalBlue4

(39 64 139)

# 27408B

Blue1

(0 0 255)

# 0000FF

Blue2

(0 0 238)

# 0000EE

DarkBlue

(0 0 139)

# 00008B

NavyBlue

(0 0 128)

# 000080

MidnightBlue

(25 25 112)

# 191970

CornflowerBlue

(100 149 237)

# 6495ED

Mediumblue

(0 0 205)

# 0000CD

PowderBlue

(176 224 230)

# B0E0E6

DodgerBlue1

(30 144 255)

# 1E90FF

DodgerBlue2

(28 134 238)

# 1C86EE

DodgerBlue3

(24 116 205)

# 1874CD

DodgerBlue4

(16 78 139)

# 104E8B

SteelBlue

(70 130 180)

# 4682B4

SteelBlue1

(99 184 255)

# 63B8FF

SteelBlue2

(92 172 238)

# 5CACEE

SteelBlue3

(79 148 205)

# 4F94CD

SteelBlue4

(54 100 139)

# 36648B

DeepSkyBlue1

(0 191 255)

# 00BFFF

DeepSkyBlue2

(0 178 238)

# 00B2EE

DeepSkyBlue3

(0 154 205)

# 009ACD

DeepSkyBlue4

(0 104 139)

# 00688B

SkyBlue

(135 206 235)

# 87CEEB

SkyBlue1

(135 206 255)

# 87CEFF

SkyBlue2

(126 192 238)

# 7EC0EE

SkyBlue3

(108 166 205)

# 6CA6CD

SkyBlue4

(74 112 139)

# 4A708B

LightSkyBlue

(135 206 250)

# 87CEFA

LightSkyBlue1

(176 226 255)

# B0E2FF

LightSkyBlue2

(164 211 238)

# A4D3EE

LightSkyBlue3

(141 182 205)

# 8DB6CD

LightSkyBlue4

(96 123 139)

# 607B8B

LightSteelBlue

(176 196 222)

# B0C4DE

LightSteelBlue1

(202 225 255)

# CAE1FF

LightSteelBlue2

(188 210 238)

# BCD2EE

LightSteelBlue3

(162 181 205)

# A2B5CD

LightSteelBlue4

(110 123 139)

# 6E7B8B

LightBlue

(173 216 230)

# ADD8E6

LightBlue1

(191 239 255)

# BFEFFF

LightBlue2

(178 223 238)

# B2DFEE

LightBlue3

(154 192 205)

# 9AC0CD

LightBlue4

(104 131 139)

# 68838B

LightCyan1

(224 255 255)

# E0FFFF

LightCyan2

(209 238 238)

# D1EEEE

LightCyan3

(180 205 205)

# B4CDCD

LightCyan4

(122 139 139)

# 7A8B8B

CadetBlue

(95 158 160)

# 5F9EA0

CadetBlue1

(152 245 255)

# 98F5FF

CadetBlue2

(142 229 238)

# 8EE5EE

CadetBlue3

(122 197 205)

# 7AC5CD

CadetBlue4

(83 134 139)

# 53868B

PaleTurquoise

(175 238 238)

# AFEEEE

PaleTurquoise1

(187 255 255)

# BBFFFF

PaleTurquoise2

(174 238 238)

# AEEEEE

PaleTurquoise3

(150 205 205)

# 96CDCD

PaleTurquoise4

(102 139 139)

# 668B8B

MediumTurquoise

(72 209 204)

# 48D1CC

DarkTurquoise

(0 206 209)

# 00CED1

Turquoise

(64 224 208)

# 40E0D0

Turquoise1

(0 245 255)

# 00F5FF

Turquoise2

(0 229 238)

# 00E5EE

Turquoise3

(0 197 205)

# 00C5CD

Turquoise4

(0 134 139)

# 00868B

Cyan1

(0 255 255)

# 00FFFF

Cyan2

(0 238 238)

# 00EEEE

Cyan3

(0 205 205)

# 00CDCD

DarkCyan

(0 139 139)

# 008B8B

Aquamarine1

(127 255 212)

# 7FFFD4

Aquamarine2

(118 238 198)

# 76EEC6

Aquamarine3

(102 205 170)

# 66CDAA

Aquamarine4

(69 139 116)

# 458B74

DarkSeaGreen

(143 188 143)

# 8FBC8F

DarkSeaGreen1

(193 255 193)

# C1FFC1

DarkSeaGreen2

(180 238 180)

# B4EEB4

DarkSeaGreen3

(155 205 155)

# 9BCD9B

DarkSeaGreen4

(105 139 105)

# 698B69

SeaGreen

(46 139 87)

# 2E8B57

SeaGreen1

(84 255 159)

# 54FF9F

SeaGreen2

(78 238 148)

# 4EEE94

SeaGreen3

(67 205 128)

# 43CD80

PaleGreen

(152 251 152)

# 98FB98

PaleGreen1

(154 255 154)

# 9AFF9A

PaleGreen2

(144 238 144)

# 90EE90

PaleGreen3

(124 205 124)

# 7CCD7C

PaleGreen4

(84 139 84)

# 548B54

SpringGreen1

(0 255 127)

# 00FF7F

SpringGreen2

(0 238 118)

# 00EE76

SpringGreen3

(0 205 102)

# 00CD66

SpringGreen4

(0 139 69)

# 008B45

Green1

(0 255 0)

# 00FF00

Green2

(0 238 0)

# 00EE00

Green3

(0 205 0)

# 00CD00

Green4

(0 139 0)

# 008B00

Navy

(0 100 0)

# 006400

MediumSeaGreen

(60 179 113)

# 3CB371

LightSeaGreen

(32 178 170)

# 20B2AA

LightGreen

(144 238 144)

# 90EE90

LawnGreen

(124 252 0)

# 7CFC00

MediumSpringGreen

(0 250 154)

# 00FA9A

GreenYellow

(173 255 47)

# ADFF2F

LimeGreen

(50 205 50)

# 32CD32

YellowGreen

(154 205 50)

# 9ACD32

ForestGreen

(34 139 34)

# 228B22

Chartreuse1

(127 255 0)

# 7FFF00

Chartreuse2

(118 238 0)

# 76EE00

Chartreuse3

(102 205 0)

# 66CD00

Chartreuse4

(69 139 0)

# 458B00

OliveDrab

(107 142 35)

# 6B8E23

OliveDrab1

(192 255 62)

# C0FF3E

OliveDrab2

(179 238 58)

# B3EE3A

OliveDrab3

(154 205 50)

# 9ACD32

OliveDrab4

(105 139 34)

# 698B22

DarkOliveGreen

(85 107 47)

# 556B2F

DarkOliveGreen1

(202 255 112)

# CAFF70

DarkOliveGreen2

(188 238 104)

# BCEE68

DarkOliveGreen3

(162 205 90)

# A2CD5A

DarkOliveGreen4

(110 139 61)

# 6E8B3D

Khaki1

(255 246 143)

# FFF68F

Khaki2

(238 230 133)

# EEE685

Khaki3

(205 198 115)

# CDC673

Khaki4

(139 134 78)

# 8B864E

DarkKhaki

(189 183 107)

# BDB76B

LightGoldenrod

(238 221 130)

# EEDD82

LightGoldenrod1

(255 236 139)

# FFEC8B

LightGoldenrod2

(238 220 130)

# EEDC82

LightGoldenrod3

(205 190 112)

# CDBE70

LightGoldenrod4

(139 129 76)

# 8B814C

LightYellow1

(255 255 224)

# FFFFE0

LightYellow2

(238 238 209)

# EEEED1

LightYellow3

(205 205 180)

# CDCDB4

LightYellow4

(139 139 122)

# 8B8B7A

Yellow1

(255 255 0)

# FFFF00

Yellow2

(238 238 0)

# EEEE00

Yellow3

(205 205 0)

# CDCD00

Yellow4

(139 139 0)

# 8B8B00

Gold1

(255 215 0)

# FFD700

Gold2

(238 201 0)

# EEC900

Gold3

(205 173 0)

# CDAD00

Gold4

(139 117 0)

# 8B7500

Goldenrod

(218 165 32)

# DAA520

Goldenrod1

(255 193 37)

# FFC125

Goldenrod2

(238 180 34)

# EEB422

Goldenrod3

(205 155 29)

# CD9B1D

Goldenrod4

(139 105 20)

# 8B6914

DarkGoldenrod

(184 134 11)

# B8860B

DarkGoldenrod1

(255 185 15)

# FFB90F

DarkGoldenrod2

(238 173 14)

# EEAD0E

DarkGoldenrod3

(205 149 12)

# CD950C

DarkGoldenrod4

(139 101 8)

# 8B658B

RosyBrown

(188 143 143)

# BC8F8F

RosyBrown1

(255 193 193)

# FFC1C1

RosyBrown2

(238 180 180)

# EEB4B4

RosyBrown3

(205 155 155)

# CD9B9B

RosyBrown4

(139 105 105)

# 8B6969

IndianRed

(205 92 92)

# CD5C5C

IndianRed1

(255 106 106)

# FF6A6A

IndianRed2

(238 99 99)

# EE6363

IndianRed3

(205 85 85)

# CD5555

IndianRed4

(139 58 58)

# 8B3A3A

Sienna1

(255 130 71)

# FF8247

Sienna2

(238 121 66)

# EE7942

Sienna3

(205 104 57)

# CD6839

Sienna4

(139 71 38)

# 8B4726

Burlywood

(222 184 135)

# DEB887

Burlywood1

(255 211 155)

# FFD39B

Burlywood2

(238 197 145)

# EEC591

Burlywood3

(205 170 125)

# CDAA7D

Burlywood4

(139 115 85)

# 8B7355

Wheat

(245 222 179)

# F5DEB3

Wheat1

(255 231 186)

# FFE7BA

Wheat2

(238 216 174)

# EED8AE

Wheat3

(205 186 150)

# CDBA96

Wheat4

(139 126 102)

# 8B7E66

Tan

(210 180 140)

# D2B48C

Tan1

(255 165 79)

# FFA54F

Tan2

(238 154 73)

# EE9A49

Tan3

(205 133 63)

# CD853F

Tan4

(139 90 43)

# 8B5A2B

Chocolate

(210 105 30)

# D2691E

Chocolate1

(255 127 36)

# FF7F24

Chocolate2

(238 118 33)

# EE7621

Chocolate3

(205 102 29)

# CD661D

Chocolate4

(139 69 19)

# 8B4513

Firebrick

(178 34 34)

# B22222

Firebrick1

(255 48 48)

# FF3030

Firebrick2

(238 44 44)

# EE2C2C

Firebrick3

(205 38 38)

# CD2626

Firebrick4

(139 26 26)

# 8B1A1A

Brown

(165 42 42)

# A52A2A

Brown1

(255 64 64)

# FF4040

Brown2

(238 59 59)

# EE3B3B

Brown3

(205 51 51)

# CD3333

Brown4

(139 35 35)

# 8B2323

Salmon

(250 128 114)

# FA8072

Salmon1

(255 140 105)

# FF8C69

Salmon2

(238 130 98)

# EE8262

Salmon3

(205 112 84)

# CD7054

Salmon4

(139 76 57)

# 8B4C39

LightSalmon1

(255 160 122)

# FFA07A

LightSalmon2

(238 149 114)

# EE9572

LightSalmon3

(205 129 98)

# CD8162

LightSalmon4

(139 87 66)

# 8B5742

Orange1

(255 165 0)

# FFA500

Orange2

(238 154 0)

# EE9A00

Orange3

(205 133 0)

# CD8500

Orange4

(139 90 0)

# 8B5A00

DarkOrange

(255 140 0)

# FF8C00

DarkOrange1

(255 127 0)

# FF7F00

DarkOrange2

(238 118 0)

# EE7600

DarkOrange3

(205 102 0)

# CD6600

DarkOrange4

(139 69 0)

# 8B4500

LightCoral

(240 128 128)

# F08080

Coral

(255 127 80)

# FF7F50

Coral1

(255 114 86)

# FF7256

Coral2

(238 106 80)

# EE6A50

Coral3

(205 91 69)

# CD5B45

Coral4

(139 62 47)

# 8B3E2F

Tomato1

(255 99 71)

# FF6347

Tomato2

(238 92 66)

# EE5C42

Tomato3

(205 79 57)

# CD4F39

Tomato4

(139 54 38)

# 8B3626

OrangeRed1

(255 69 0)

# FF4500

OrangeRed2

(238 64 0)

# EE4000

OrangeRed3

(205 55 0)

# CD3700

OrangeRed4

(139 37 0)

# 8B2500

Red1

(255 0 0)

# FF0000

Red2

(238 0 0)

# EE0000

Red3

(205 0 0)

# CD0000

DarkRed

(139 0 0)

# 8B0000

Rouge

(198 0 0)

# C60000

Crimson

(220 20 60)

# DC143C

DeepPink1

(255 20 147)

# FF1493

DeepPink2

(238 18 137)

# EE1289

DeepPink3

(205 16 118)

# CD1076

DeepPink4

(139 10 80)

# 8B0A50

HotPink

(255 105 180)

# FF69B4

HotPink1

(255 110 180)

# FF6EB4

HotPink2

(238 106 167)

# EE6AA7

HotPink3

(205 96 144)

# CD6090

HotPink4

(139 58 98)

# 8B3A62

Pink

(255 192 203)

# FFC0CB

Pink1

(255 181 197)

# FFB5C5

Pink2

(238 169 184)

# EEA9B8

Pink3

(205 145 158)

# CD919E

Pink4

(139 99 108)

# 8B636C

LightPink

(255 182 193)

# FFB6C1

LightPink1

(255 174 185)

# FFAEB9

LightPink2

(238 162 173)

# EEA2AD

LightPink3

(205 140 149)

# CD8C95

LightPink4

(139 95 101)

# 8B5F65

PaleVioletRed

(219 112 147)

# DB7093

PaleVioletRed1

(255 130 171)

# FF82AB

PaleVioletRed2

(238 121 159)

# EE799F

PaleVioletRed3

(205 104 137)

# CD6889

PaleVioletRed4

(139 71 93)

# 8B475D

Maroon

(176 48 96)

# B03060

Maroon1

(255 52 179)

# FF34B3

Maroon2

(238 48 167)

# EE30A7

Maroon3

(205 41 144)

# CD2990

Maroon4

(139 28 98)

# 8B1C62

VioletRed

(208 32 144)

# D02090

VioletRed1

(255 62 150)

# FF3E96

VioletRed2

(238 58 140)

# EE3A8C

VioletRed3

(205 50 120)

# CD3278

VioletRed4

(139 34 82)

# 8B2252

Magenta1

(255 0 255)

# FF00FF

Magenta2

(238 0 238)

# EE00EE

Magenta3

((205 0 205)

# CD00CD

DarkMagenta

(139 0 139)

# 8B008B

Orchid

(218 112 214)

# DA70D6

Orchid1

(255 131 250)

# FF83FA

Orchid2

(238 122 233)

# EE7AE9

Orchid3

(205 105 201)

# CD69C9

Orchid4

(139 71 137)

# 8B4789

Plum

(221 160 221)

# DDA0DD

Plum1

(255 187 255)

# FFBBFF

Plum2

(238 174 238)

# EEAEEE

Plum3

(205 150 205)

# CD96CD

Plum4

(139 102 139)

# 8B668B

MediumOrchid

(186 85 211)

# BA55D3

MediumOrchid1

(224 102 255)

# E066FF

MediumOrchid2

(209 95 238)

# D15FEE

MediumOrchid3

(180 82 205)

# B452CD

MediumOrchid4

(122 55 139)

# 7A378B

DarkOrchid

(153 50 204)

# 9932CC

DarkOrchid1

(191 62 255)

# BF3EFF

DarkOrchid2

(178 58 238)

# B23AEE

DarkOrchid3

(154 50 205)

# 9A32CD

DarkOrchid4

(104 34 139)

# 68228B

MediumVioletRed

(199 21 133)

# C71585

Violet

(238 130 238)

# EE82EE

DarkViolet

(148 0 211)

# 9400D3

BlueViolet

(138 43 226)

# 8A2BE2

Purple

(128 0 128)

# 800080

Purple1

(160 32 240)

# A020F0

Purple2

(155 48 255)

# 9B30FF

Purple3

(145 44 238)

# 912CEE

Purple4

(125 38 205)

# 7D26CD

Purple5

(85 26 139)

# 551A8B

MediumPurple

(147 112 219)

# 9370DB

MediumPurple1

(171 130 255)

# AB82FF

MediumPurple2

(159 121 238)

# 9F79EE

MediumPurple3

(137 104 205)

# 8968CD

MediumPurple4

(93 71 139)

# 5D478B

thistle

(216 191 216)

# D8BFD8

Thistle1

(255 225 255)

# FFE1FF

Thistle2

(238 210 238)

# EED2EE

Thistle3

(205 181 205)

# CDB5CD

Thistle4

(139 123 139)

# 8B7B8B

AntiqueGold

(221 196 136)

# DDC488

AgedPaper

(236 171 83)

# ECAB53

Silver

(192 192 192)

# C0C0C0

Dark Cyan

(0 128 128)

# 008080

Peach-orange

(255 204 153)

# FFCC99


Bảng màu CMYK dùng trong in ấn

Bảng màu CMYK được đánh giá là sử dụng nhiều nhất đối với những ai hoạt động trong ngành thiết kế in ấn và khắc dấu, bởi vì các dòng máy in hiện nay đều dùng hệ màu này. Khi sử dụng hệ màu CMYK sẽ giúp giảm thiểu tối đa được độ sai màu của các ấn phẩm khi in.

 

Nếu như áp dụng hệ màu CMYK đối với công nghệ in offset thì sẽ áp dụng với các kiểu in bao bì giấy như: In hộp giấy, in túi giấy, in thùng giấy, in ấn phẩm quảng cáo….

 

STT

C

M

Y

K

R

G

B

HEX-16

1

0

100

100

45

139

0

22

#8B0016

2

0

100

100

25

178

0

31

#B2001F

3

0

100

100

15

197

0

35

#C50023

4

0

100

100

0

223

0

41

#DF0029

5

0

85

70

0

229

70

70

#E54646

6

0

65

50

0

238

124

107

#EE7C6B

7

0

45

30

0

245

168

154

#F5A89A

8

0

20

10

0

252

218

213

#FCDAD5

9

0

90

80

45

142

30

32

#8E1E20

10

0

90

80

25

182

41

43

#B6292B

11

0

90

80

15

200

46

49

#C82E31

12

0

90

80

0

223

53

57

#E33539

13

0

70

65

0

235

113

83

#EB7153

14

0

55

50

0

241

147

115

#F19373

15

0

40

35

0

246

178

151

#F6B297

16

0

20

20

0

252

217

196

#FCD9C4

17

0

60

100

45

148

83

5

#945305

18

0

60

100

25

189

107

9

#BD6B09

19

0

60

100

15

208

119

11

#D0770B

20

0

60

100

0

236

135

14

#EC870E

21

0

50

80

0

240

156

66

#F09C42

22

0

40

60

0

245

177

109

#F5B16D

23

0

25

40

0

250

206

156

#FACE9C

24

0

15

20

0

253

226

202

#FDE2CA

25

0

40

100

45

151

109

0

#976D00

26

0

40

100

25

193

140

0

#C18C00

27

0

40

100

15

213

155

0

#D59B00

28

0

40

100

0

241